zary.sk

Website:http://www.zary.sk
Súhlas bol prijatý55
Nesúhlas bol prijatý32
Karma:24 (súhlas-nesúhlas)0 získal odznaky

Nenašli sa žiadne odznakyDefinície (3684)

1

0   1

a   /**/ domov dátum pridania posledného slova: 22. 01. 2017    a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 80/20 rule


pravidlo 80:20 - princíp, pod¾a ktorého 80 % predaja (a nákladov) generuje pre firmu 20 % produktov alebo zákazníkov, a naopak
Zdroj: zary.sk

2

0   1

a.a.a.a.


American Association of Advertising Agencies - Americká asociácia reklamných agentúr
Zdroj: zary.sk

3

0   1

abandonment


vyradenie produktu z ponuky, napr. z dôvodu jeho zastaranosti, slabej predajnosti, nedostatoènej ziskovosti a pod.; deletion; elimination
Zdroj: zary.sk

4

0   1

abandonment rate


pomer opustených nákupných košíkov/vozíkov - najmä v internetových obchodoch - a dokonèených nákupov
Zdroj: zary.sk

5

0   1

abm


account based marketing: klientsky, zákaznícky marketing - strategický prístup k podnikate¾skému (B2B) marketingu, pri ktorom organizácia posudzuje a vyberá dôležitých potenciálnych alebo skutoèných k¾úèových zákazníkov a pristupuje k nim ako k jedineènému trhu; key account marketing
Zdroj: zary.sk

6

0   1

above-market pricing


cena vyššia ako trhová
Zdroj: zary.sk

7

0   1

a/b testing


A/B test, skúška, pokus - metóda testovania úèinnosti web stránok alebo internetovej reklamy, pri ktorej sa návštevníkom náhodne zobrazujú dve odlišné verzie: vybraná verzia dosahuje lepšie požadované parametre, napr. mieru konverzie pod.;split testing
Zdroj: zary.sk

8

0   1

a-roll


video news release, hotový obrazový materiál pre televízie
Zdroj: zary.sk

9

0   1

above the line


nadlinkový, nadlinkové aktivity - klasické médiá: napr. televízia, rozhlas, pútaèe, plagáty...
Zdroj: zary.sk

10

0   1

above-the-line cost


nadlinkové výdavky - akéko¾vek výdavky výroby reklamy, ktoré sú konkrétne vymenované v rozpoète; na rozdiel od podlinkových výdavkov, ktoré v rozpoète namajú svoje osobitné položky - below-the-line cost
Zdroj: zary.sk


Prihláste sa, aby ste videli všetky definície od 3684.