fininfo.sk

Súhlas bol prijatý4
Nesúhlas bol prijatý1
Karma:2 (súhlas-nesúhlas)0 získal odznaky

Nenašli sa žiadne odznakyDefinície (221)

1

2   0

životné minimum


(pozri pojem Sociálne minimum).
Zdroj: fininfo.sk

2

1   0

sociálna dávka – dávka v hmotnej núdzi


Je to všeobecný pojem, jeho synonymum a v legislatíve ukotvený pojem, je dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi. Občanom v hmotnej núdzi sa poskytuje pomoc, a to formou dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Môže sa poskytovať v peňažnej forme, vecnej forme alebo kombinovanej forme. Soci [..]
Zdroj: fininfo.sk

3

1   0

závet


Právne záväzné vyjadrenie želaní osoby, týkajúce sa nakladania s jej majetkom po jej smrti.
Zdroj: fininfo.sk

4

0   0

alokačný pomer


Alokačným pomerom sa rozumie percentuálny pomer, ktorým si klient sám určí prerozdelenie svojich investovaných prostriedkov (časti zaplateného poistného) do jednotlivých investičných fondov, ktoré mu ponúka poisťovňa. Súčet pomerov, v ktorých sa bude do fondov investovať sa musí rovnať 100%. V priebehu poistenia si klient m [..]
Zdroj: fininfo.sk

5

0   0

americká hypotéka


Je úverový produkt zabezpečený nehnuteľnosťou, ktorý sa môže na rozdiel od hypotekárneho úveru použiť na akýkoľvek účel. Výhodou oproti spotrebným úverom je nižšia úroková sadzba.
Zdroj: fininfo.sk

6

0   0

anuitné platby


anuitné splátky Anuitné platby alebo splátky sú rovnakými splátkami, platenými v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas celej doby splatnosti úveru. Anuitná splátka úveru sa skladá z dvoch zložiek, a to zo splátky istiny a úroku. Na začiatku úverového vzťahu najväčší podiel splátky tvorí úrok, na konci [..]
Zdroj: fininfo.sk

7

0   0

autentizačný kalkulátor


Technické zariadenie, ktoré generuje jednorazové číselné kódy.
Zdroj: fininfo.sk

8

0   0

bankomat


ATM, Automatic Teller Machine Bankomat je zariadenie umožňujúce platobnou kartou vyberať hotovosť. V niektorých bankomatoch však možno aj vkladať hotovosť, uskutočňovať prevod alebo vykonávať platby (napr. dobíjanie kreditu k predplateným kartám mobilného telefónu). Na všetky tieto operácie je nevyhnutné použiť platobnú ka [..]
Zdroj: fininfo.sk

9

0   0

bankový ombudsman


Je nezávislý orgán zriadený Slovenskou bankovou asociáciou. Jeho úlohou je monitorovanie a vyhodnocovanie podnetov spotrebiteľov a mimosúdne riešenie sporov medzi bankami a ich klientmi. Služby bankového ombudsmana sú pre klienta bezplatné.
Zdroj: fininfo.sk

10

0   0

bankový prevod


Bankový prevod je najčastejšia forma presunu peňazí medzi dvoma účtami. Ide o formu bezhotovostného platobného styku, ktorý uskutoční banka na základe príkazu osoby oprávnenej nakladať s účtom. Osoba oprávnená nakladať s účtom môže vykonať bankový prevod prevodným príkazom na úhradu alebo na inkaso, prostredníctvom pl [..]
Zdroj: fininfo.sk


Prihláste sa, aby ste videli všetky definície od 221.