ezdravotnictvo.sk

Súhlas bol prijatý2
Nesúhlas bol prijatý0
Karma:1 (súhlas-nesúhlas)0 získal odznaky

Nenašli sa žiadne odznakyDefinície (112)

1

2   0

call centrum


02/32 35 30 30 Kontaktný formulár
Zdroj: ezdravotnictvo.sk

2

0   0

anonymizovaný údaj


Anonymizovaným údajom sa rozumie osobný údaj upravený do takej podoby, v ktorej ho nemožno priradiť dotknutej osobe, ktorej sa týka. Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zdroj: ezdravotnictvo.sk

3

0   0

autentifikácia


Autentifikácia je postup orgánu verejnej moci, pri ktorom sa na účely prístupu k informačnému systému verejnej správy overuje prostredníctvom autentifikačného modulu alebo, ak ide o špecializovaný portál, prostredníctvom iných elektronických prostriedkov, ktoré zabezpečujú najmenej ten istý rozsah a kvalitu funkcií ako autentifikačný modul, pravdiv [..]
Zdroj: ezdravotnictvo.sk

4

0   0

autorizácia


Autorizáciou sa rozumie vyjadrenie súhlasu s obsahom právneho úkonu a s vykonaním tohto právneho úkonu v elektronickej podobe. Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Zdroj: ezdravotnictvo.sk

5

0   0

bezpečnostné opatrenia


Prevádzkovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia (ďalej len "bezpečnos [..]
Zdroj: ezdravotnictvo.sk

6

0   0

bezpečnostný osobný kód k občianskemu preukazu


Bezpečnostný osobný kód spolu s občianskym preukazom slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa pri elektronickej komunikácii s informačnými systémami orgánov verejnej správy alebo s inými fyzickými osobami alebo právnickými osobami. Bezpečnostný osobný kód je kombináciou najmenej šiestich a najviac desiatich číslic, ktorú si zvolí občan pri podaní ži [..]
Zdroj: ezdravotnictvo.sk

7

0   0

bezpečnostný projekt


Bezpečnostný projekt vymedzuje rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém z hľadiska narušenia jeho bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti. Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zdroj: ezdravotnictvo.sk

8

0   0

certifikačná autorita


Certifikačnou autoritou sa rozumie poskytovateľ certifikačných služieb, ktorý spravuje certifikáty. Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zdroj: ezdravotnictvo.sk

9

0   0

číselník


Číselníkom sa rozumie zoznam prípustných hodnôt údajového prvku, z ktorého sa hodnota preberá na základe definovaného kódu; kódom môže byť aj textový reťazec. Zákon 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zdroj: ezdravotnictvo.sk

10

0   0

databáza


Databáza Je súbor nezávislých diel, údajov alebo iných materiálov systematicky alebo metodicky usporiadaných a jednotlivo prístupných elektronickými alebo inými prostriedkami. Za databázu sa nepovažuje počítačový program použitý pri zhotovení alebo prevádzke databázy prístupnej elektronickými prostriedkami. Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve [..]
Zdroj: ezdravotnictvo.sk


Prihláste sa, aby ste videli všetky definície od 112.