ezdravotnictvo.sk

Súhlas bol prijatý3
Nesúhlas bol prijatý0
Karma:2 (súhlas-nesúhlas)0 získal odznaky

Nenašli sa žiadne odznakyDefinície (112)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Call centrum


02/32 35 30 30 Kontaktný formulár
Zdroj: ezdravotnictvo.sk

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Počítačový program


Počítačový program je súbor príkazov a inštrukcií použitých priamo alebo nepriamo v počítači. Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Neoddeliteľnou súčasťou počítačového programu je aj podkladový materiál potrebný na jeho prípravu; ak spĺňa pojmové znaky diela (§ 7 ods. 1), je chránený ako li [..]
Zdroj: ezdravotnictvo.sk

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Anonymizovaný údaj


Anonymizovaným údajom sa rozumie osobný údaj upravený do takej podoby, v ktorej ho nemožno priradiť dotknutej osobe, ktorej sa týka. Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zdroj: ezdravotnictvo.sk
Tento význam bol zamietnutý

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Autentifikácia


Autentifikácia je postup orgánu verejnej moci, pri ktorom sa na účely prístupu k informačnému systému verejnej správy overuje prostredníctvom autentifikačného modulu alebo, ak ide o špecializovaný portál, prostredníctvom iných elektronických prostriedkov, ktoré zabezpečujú najmenej ten istý rozsah a kvalitu funkcií ako autentifikačný modul, pravdiv [..]
Zdroj: ezdravotnictvo.sk
Tento význam bol zamietnutý

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Autorizácia


Autorizáciou sa rozumie vyjadrenie súhlasu s obsahom právneho úkonu a s vykonaním tohto právneho úkonu v elektronickej podobe. Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Zdroj: ezdravotnictvo.sk

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bezpečnostné opatrenia


Prevádzkovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia (ďalej len "bezpečnos [..]
Zdroj: ezdravotnictvo.sk
Tento význam bol zamietnutý

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bezpečnostný osobný kód k občianskemu preukazu


Bezpečnostný osobný kód spolu s občianskym preukazom slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa pri elektronickej komunikácii s informačnými systémami orgánov verejnej správy alebo s inými fyzickými osobami alebo právnickými osobami. Bezpečnostný osobný kód je kombináciou najmenej šiestich a najviac desiatich číslic, ktorú si zvolí občan pri podaní ži [..]
Zdroj: ezdravotnictvo.sk
Tento význam bol zamietnutý

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bezpečnostný projekt


Bezpečnostný projekt vymedzuje rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém z hľadiska narušenia jeho bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti. Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zdroj: ezdravotnictvo.sk
Tento význam bol zamietnutý

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Certifikačná autorita


Certifikačnou autoritou sa rozumie poskytovateľ certifikačných služieb, ktorý spravuje certifikáty. Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zdroj: ezdravotnictvo.sk

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Číselník


Číselníkom sa rozumie zoznam prípustných hodnôt údajového prvku, z ktorého sa hodnota preberá na základe definovaného kódu; kódom môže byť aj textový reťazec. Zákon 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zdroj: ezdravotnictvo.sk


Prihláste sa, aby ste videli všetky definície od 112.