poisti.to

Súhlas bol prijatý1
Nesúhlas bol prijatý0
Karma:0 (súhlas-nesúhlas)0 získal odznaky

Nenašli sa žiadne odznakyDefinície (160)

1

1   0

solventnosť


Dostatok disponibilných zdrojov na krytie všetkých potrieb a záväzkov, t.j. poisťovňa je schopná plniť všetky svoje záväzky v stanovenom termíne.
Zdroj: poisti.to

2

0   0

agent


Zástupca poisťovne, ktorý ponúka a dojednáva poistenie v prospech jednej alebo viacerých poisťovní, pričom záleží na type licencie, ktorou disponuje od dozorujúceho orgánu. Pozri tiež heslo „Broker“.
Zdroj: poisti.to

3

0   0

akceptačný list


Poisťovňa alebo zaisťovňa prostredníctvom tohto listu potvrdzuje, že akceptuje - t.j. preberá krytie daného poistného rizika alebo jeho časti za presne definovaných podmienok.
Zdroj: poisti.to

4

0   0

aktualizácia poistného


Je to úprava výšky poistného (spravidla smerom hore) a to podľa ocenenia rizika v konkrétnych nových podmienkach, napr. v dôsledku inflácie.
Zdroj: poisti.to

5

0   0

akvizícia


Slovo prebraté z latinčiny; znamená získavanie nových zákazníkov, inzerentov a pod. V poisťovníctve ide o získavanie nových poistencov a predaj poistných produktov.
Zdroj: poisti.to

6

0   0

all risk poistenie


Druh poistenia zameraný na poistenie všetkých rizík, ktoré poistený má, prípadne na tie, ktoré pri vykonávaní danej činnosti ohrozujú jeho, jeho majetok a jeho iné záujmy.
Zdroj: poisti.to

7

0   0

amortizácia


Postupné znižovanie hodnoty hmotného alebo nehmotného imania. Pri poistení motorových vozidiel sa miera opotrebenia stanovuje napr. podľa veku vozidla a najazdených kilometrov.
Zdroj: poisti.to

8

0   0

asistencia


Ide o pomoc poskytovanú poisťovňou alebo inou organizáciou osobám poisteným v zahraničných poisťovniach. U jednotlivých poisťovní sa môže rozsah týchto služieb líšiť a je závislý od dojednaných poistných podmienok. Vo väčšine prípadov ide o technickú, materiálnu alebo organizačnú pomoc pri poistnej udalosti. V prípad [..]
Zdroj: poisti.to

9

0   0

asociácia


Voľné združenie poisťovní, ktoré zastupuje a háji záujmy členských poisťovní pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy, zahraničnými partnermi a inými subjektami. Koordinuje a metodicky pomáha pri riešení spoločných odborných problémov členských poisťovniach. Pozri heslo "Slovenská asociácia poisťovní".
Zdroj: poisti.to

10

0   0

bezškodový priebeh


Taký stav poistenia, v ktorom sa za sledované obdobie nevyskytli žiadne poistné udalosti, alebo, ak sa nejaké vyskytli, tak len v omnoho menšom merítku, ako je celkový priemer v danom poistení. Poisťovňa môže za tento priebeh poistenia znížiť poistné - zvýhodniť klienta formou bonifikácie. Pozri heslo " Bonus alebo Bonifik [..]
Zdroj: poisti.to


Prihláste sa, aby ste videli všetky definície od 160.