Význam Zmluva
Čo znamená Zmluva? Tu nájdete 24 významov pre slovo Zmluva Význam k slovu Zmluva môžete pridať aj vy

1

0   0

Zmluva


Právne záväzný akt medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami.
Zdroj: slspnadacia.dev2010.lomtec.com

2

0   0

Zmluva


zmluva uzavretá 28. 5. 1858 medzi Ruskom a Čínou, ktorou Rusko získalo amurskú oblasť odstúpenú Číne v roku 1689. zmluva, aleatórna
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

3

0   0

Zmluva


26. 5. 1942 o spojenectve vo vojne proti Nemecku a o vzájomnej pomoci po skončení vojny. 7. 5. 1955 ju ZSSR vypovedal. zmluva, arraská
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

4

0   0

Zmluva


dvojstranná medzinárodná zmluva. zmluva, egyptsko-izraelská mierová
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

5

0   0

Zmluva


zmluva o rozdelení Maroka na španielsku, francúzsku a medzinárodnú zónu (Tanger). zmluva, kolektívna
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

6

0   0

Zmluva


náboženský mier medzi katolíkmi a ultrakvistami uzavretý v Kutnej Hore v roku 1485. Uznala oboje náboženstvá za rovnoprávne. zmluva, leonínska
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

7

0   0

Zmluva


upravená verzia niekdajšej Európskej ústavy, ktorú neschválilo Holandsko a Francúzsko. zmluva, maastrichtská
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

8

0   0

Zmluva


ujednanie medzi štátmi o založení, zmene alebo ukončení ich vzájomných práv a povinností. Možnosť uzatvárať medzinárodné zmluvy pramení zo zvrchovanosti štátov. Dôvodom ich platnos [..]
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

9

0   0

Zmluva


druh medzinárodnej zmluvy, ktorou sa zvyčajne ukončuje vojnový stav medzi bojujúcimi stranami. Obsahuje pravidlá mierového usporiadania, otázky usporiadania hraníc, odstúpeného územia a po [..]
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

10

0   0

Zmluva


mnohostranná medzinárodná zmluva. zmluva, Neuillská
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

11

0   0

Zmluva


dohoda o vracaní cudzincov z tretích krajín. zmluva, shengenská
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

12

0   0

Zmluva


medzi dvoma stranami, z ktorých jedna berie na seba záväzok dopraviť na vlastné nebezpečenstvo a výdavky určité predmety druhej strane. zmluva, Trianonská mierová
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

13

0   0

Zmluva


trojstranná zmluva, zmluva medzi troma účastnikmi. zmluva, utrechtská
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

14

0   0

Zmluva


medzinárodná zmluva obmedzená iba na jej pôvodných signatárov alebo medzinárodná zmluva sťažujúca pristúpenie ďalších krajín. Zmluva, Varšavská
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

15

0   0

Zmluva


zmluva, ktorou bola v roku 843 rozdelená franská ríša. zmluva, Versaillská
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

16

0   0

Zmluva


zmluva z roku 1756 - konvencia o neutralite medzi Veľkou Britániou a Pruskom. Predchádzalo jej zrušenie spojenectva medzi Veľkou Britániou a Rakúskom. Bola opatrením pruského kráľa Friedric [..]
Zdroj: lexikon.sk.sweb.cz

17

0   0

Zmluva


Právne záväzný akt medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami.
Zdroj: fininfo.sk

18

0   0

Zmluva


Zmluva alebo kontrakt je zložený právny úkon, na vznik ktorého treba spravidla aspoň dva prejavy vôle, resp. právne úkony, aspoň dvoch subjektov („zmluvných strán“), a ktorý zakladá [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

19

0   0

Zmluva


Zmluva je vzťah medzi Bohom a človekom, ktorý vznikol z iniciatívy Boha a je regulovaný jeho zákonmi. Jej platnosť zaručuje na jednej strane Boží sľub, na druhej strane dodržiavanie zákon [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

20

0   0

Zmluva


dvojstranný alebo viacstranný právny úkon. Proces kontraktácie, teda uzatvárania zmluvy sa člení na dve štádiá, prvým je návrh na uzavretie zmluvy a druhým je prijatie návrhu. Zmluva j [..]
Zdroj: cash-global.sk

21

0   0

Zmluva


uzatvorená medzi bankou a dlžníkom, na základe ktorej sa banka zaviazala poskytnúť úver
Zdroj: inpoistenie.sk

22

0   0

Zmluva


Uzatvorená medzi bankou a dlžníkom, na základe ktorej sa banka zaviazala poskytnúť úver, resp. medzi poistníkom a poisťovateľom ako poistná zmluva a podobne.
Zdroj: netfinancie.sk

23

0   0

Zmluva


tretay Odkaz na jednu zo štyroch platných zmlúv o založení EÚ. To, o ktorú zmluvu ide, je jasné z kontextu. Ak je kontext nejasný, termín všeobecne oznaèuje v tom èase platné znenie Zmluvy o ES. Zmluvy EÚ, ESUO a Euratomu sa uvádzajú menovite. zmluva o delegovaní právomocí z platobného/riadiaceho orgánu na sprostredkovat [..]
Zdroj: edotacie.sk

24

0   0

Zmluva


(Legálne uzatvorená dohoda medzi dvoma stranami, v ktorej sa upresňujú názvy, práva, záväzky a určujú… )
Zdroj: euroekonom.sk

Pridajte význam k Zmluva
Počítač slov:
Meno:
E-mail: (* voliteľné)

<< Zisk Zrážky zo mzdy >>
Slovnik.one je slovník, ktorý tvoria ľudia ako vy a my.
Prosím, prispejte a pridajte slovo. Vítané sú slová všetkých druhov!

Pridať význam